"Wyt ti'n medru siarad Saesneg?"

next

"Wyt ti'n medru siarad Saesneg?"
... and why you need a phrasebook

© 2005 Barbie